Green fluorescent protein

yfp-pig.jpg

پروتئین فلورسانس سبز:GFP
- از مدوز(نوعی چتر طلایی) اقیانوس آرام ایزوله شده.
- نقش بیولوژیکی این پروتئین، ترانس دوکسیون، بوسیله ی انتقال انرژی می باشد.
- کمیولومیناس آبی پروتئین اکورین تبدیل به نور سبز فلورسانس می شود.


پژوهشگران از این پروتئین جهت اهداف مختلفی استفاده می کنند:
- تشخیص و محل یابی پروتئینها in vivo ( برای ردیابی منبع سلولی، یا بعنوان ژن رپورتر). - برای اندازه گیری تداخل پروتئین-پروتئین.
- برای بررسی اتفاقات ترانس دوکسیون.


- GFP بصورت یک بیو مارکر استفاده می شود، و در باکتریها، مخمرها، گیاهان، دروزوفیل و سلولهای پستانداران بیان می شوند.بیولومینانس:
پدیده ای است که در آن نور توسط واکنش شیمیایی درون یک ارگانیسم تولید می شود. بیولومینانس یک پدیده ی دریایی هست و در ارگانیسم های که مسئول این پدیده هستند عبارتند از:
دینوفلاژلیدا، جلبکها و تک سلولی ها.
این پدیده در آب شیرین (بجز اندکی)، مشاهده نمی شود.
بر روی زمین در برخی از قارچهای جنگلی و یا در اندکی از خانواده ی حشرات لومینانس دیده می شود.

اپرون

/ 1 نظر / 45 بازدید
شهناز

مطلبتون خيلی خلاصه است