موشهای جهش یافته ی که به کوکایئن حساسیت نشان نمی دهند

1305666

یک گروه تحقیقاتی ایتالیایی موفق شد موش جهش یافته ی تولید کند که به کوکایئن حساسیت نشان نمی دهد.


این موشها رسپتور مغزی GPR37 را بیان نمی کنند.
این موضوع راه حل تازه ای را جهت مطالعه داروهای آنتاگونیست باز می کند. این گروه تحقیقاتی به ریاست Glauco Tocchini-Valentini توسط انستیتوی بیولوژی سلولی شورای ملی تحقیقات شهر مونته روتوندو
Istituto di biologia cellulare (Ibc) del Consiglio nazionale delle ricerche di Monterotondo صورت گرفت .
این تحقیق نشان داد که در مغز پستانداران رسپتوری وجود دارد که موجب حساسیت بسیار در مقابل مواد مخدره مربوط به بیماری پارکینسون می شود. این حساسیت را حتا در افکت های تحریک کننده ناشی از کوکایئن و دیگر مخدرها دارا هست.

این رسپتور بر روی نورون های (سلولهای عصبی) پستانداران یافت می شود و وظیفه آن میزان کردن فعالیت ناقل دوپامین (DAT )(تنظیم کننده ی اساسی سطح دوپامین در سیناپس نورن ها) می باشد.این پژوهشگران موفق به تولید موش های تغییر یافته ژنتیکی شدند که ژن کد کننده ی رسپتور GPR37 را بیان نمی کند. وجود نداشتن این رسپتور منجر به افزایش فعالیت پروتئین DAT می شود . به دنبال آن کاهش کلی پاسخ های حرکتی این حیوان را سبب می شود. این موشها به افکت های تحریکی ناشی از کوکائین حساسیت فوق العاده کمی نشان می دهند.

این تحقیق راهی جدیدی برای معالجه تاثیرات اعتیاد به مواد مخدر و ساخت داروهای آنتاگونیست می باشد.
نتایج این تحقیقات در آخرین شماره
Proceedings of the National Academy of Sciences
منتشر شده است.

اپرون

/ 0 نظر / 12 بازدید