مخمر های متیلوتروف

h.jpg

در سال 1969 برای اولین بار مطرح شد.( Ogata et al., Agric. Biol. Chem. 33:1519-1520 ).
این مخمرها قادرند از متانل بعنوان تنها منبع کربن و انرژی اسفاده کنند.
دراوایل سالهای 70 برای تولید SCP مورد استفاده گردید.

غیر متیلوتروفها:
S.Cerevisiae
K.Lectis
Picchia Stipitis
Yarrowia Lipolytica

متیلوتروفها:

Candida Boidinii
Hansenula Polymorpha
Picchia Methanolica
Picchia Pastorisپروموتر AOX

P.Pastorisدارای 2 ژن برای الکل اکسیداز به نامهای AOX1 وAOX2
AOX1بیشتر مسئول فعالیت الکل اکسیداز می باشد.
در گلوکز و گلیسرول: توسط کاتابولیت مانع می شود.
در متانل: mRNA ی AOX1 بیشتر از 5% از کل پلی A را می سازد.
براینکه رونوشت فعال شود، تنها غیاب گلوکز کافی نیست، ولی باید یک القای خاص صورت گیرد.


پروموتر GAP توسط گلیسرل آلدیئد 3 دی هیدروژناز. پروموتر قوی ساختاری. می توان از آن برای بیان پروتئینهایی که برای سلول سمی نباشد ،استفاده کرد.
پروموتر FLD1 توسط فرمالدئید د هیدروژناز گلوتاتیون وابسته. باید توسط متانل یا متیلامین( منبع N غیر سمی) تحریک شود.
O-گلیکوزیداسیون: تنها مانوز را اضافه می کند. در ارگانیسمهای پیشرفته، پروتئینهای O-گلیکوزید شده دارای گلاکتوز و اسید سیالیک هم هستند.
N-گلیکوزیداسیون: در ابتدا هم در مخمرها و هم در یوکاریوتهای پیشرفته یکسان می باشد. پستانداران در دستگاه گلژی قندهای مختلفی اضافه می کنند.
Pichia می تواند بدون تولید اتانل دارای دانسیته ی خیلی بالایی باشد. ترجیح می دهد که در شرایط هوازی رشد کند و تعداد پروتئینهای هترولوگ بیشتری را اگر خوب اکسیژنه شود تولید می کند.
محدودیت P. Pastoris :
- متانل می تواند در تخمیر مواد غذایی مشکل ساز باشد.
- کمبود پروموترهایی که خوب بیان کنند.
- مشکلات سمی بودن.
- کمبود مارکرهای انتخاب.


در سال 2003 در SwissProt تنها سکانسهای 31 پروتئین Pichia وجود داشتند...اپرون

/ 0 نظر / 25 بازدید