مکانیسم RNA I

ساختمان مولکولی SiRNA شامل یک انتهای فسفریله 5': ناحیه دو رشته ای حدودا 19 نوکلیوتیدی و دو نوکلیوتید غیر جفت شده و غیر فسفریله در انتهای 3' می باشد که مستعد هضم شدن به وسیله ی آنزیمRNase III و خانواده ی Dicerمی باشد. پرسه ای که طی آن این dsRNA باعث تجزیه RNA ی هدف می شود محدود به سیتوپلاسم است.

Dicer مولکول بلند دو رشته ای RNA را می شکند تا SiRNA تولید کند. این siRNA در یک کمپلکس چند پروتیینی به نام RISC وارد می شود. لازم است که siRNA برای وارد شدن در کمپلکس RISC حتما فسفریله باشد و اگر نباشد توسط یک کیناز اندوژن در انتهای 5' فسفریله می شود. تک رشته ی antisense  باعث می شود که کمپلکس RISC به سمت mRNA ی هدف حرکت کند و جفت خود را روی رشته mRNA بیابد. mRNA ی هدف در یک منطقه تنها در مرکز دو رشته تشکیل شده بین siRNA  و mRNAی هدف یعنی 15 نوکلئوتید فاصله از انتهای 5' مولکول siRNAمی شکند.

به طور قابل توجهی ، siRNAی بیان شده ی اندوژن در پستانداران یافت شده است ولی در مورد مولکول های micro(mi)RNA اینگونه نیست . این قطعات کوتاه RNA (در حدود 22 نوکلئوتید ) بوسیله ی هضم پیش سازهای بلندتر اندوژن (درحدود 70 نوکلئوتید) که همراه با ساختمان های ناقص hairpin می باشند ایجاد شده اند.

miRNAها بر خلاف siRNAها تک رشته ای می باشند و وارد یک ساختمان کمپلکس پروتئینی به نام miRNP می شوند.

عقیده بر این است که miRNA از طریق این کمپلکس به نواحی که دارای توالی های نسبتا مکمل در ناحیه 3' غیر قابل توجه (UTR) از mRNAی هدف هستند متصل می شود و باعث مهار ترجمه و مهار سنتز پروتئین می گردد.

operon

/ 1 نظر / 89 بازدید
Hamed Ghorbani

Carissimo amico : Ho visto cosi per caso la tua bellissima pagina Web , anch`io studio Biotecnologia , Mi aggiungi tramite Yahoo ! o mi scrivi via email . il mio Yahoo Id sara` : unpersiano@yahoo.it Ti aspetto