اولین پیوند DNA ازیک باکتری به باکتری دیگر صورت گرفت

venter-mining.gif

این اولین شکل زندگی مصنوعی می باشد. باکتری گیرنده در عرض چند روز به باکتری دیگر تبدیل می شود.

Craig Venter یکی از مولفان سکانس ژنوم انسانی توانست این زندگی مصنوعی را برای اولین بار بوجود آورد.
در این نوع پیوند تمام ژنوم یک باکتری به باکتری دیگر پیوند زده شد. یعنی باکتری گیرنده بطور کلی یک DNA تازه ای دریافت کرد.

این عمل بما کمک می کند تا بتوانیم میکروارگانیسم های بسازیم تا برخی از مشکلات اجتماعی بطور نمونه در زمینه پزشکی – نگهداری محیط زیست و تولید انرژی را حل کند.
در نتیجه راه جدید غیر قابل تصوری را برای ما باز می کند. DNA باکتری Mycoplasma mycoides پروتئین های آن برداشته شدند و به یک نوع باکتری نزدیک به آن و از همان نوع به نام Mycoplasma capricolum پیوند زدند. پس از چند روز باکتری گیرنده بصورت مصنوعی و بطور کلی برابر باکتری د هنده شد.

در برخی از باکتریها کروموزومهای مولتیپل با ابعاد بزرگ وجود دارند و حضور این نوع کروموزومها می تواند نشانگر این باشد که مکانیسمهای وجود دارند که باعث می شوند این کروموزومها از یک باکتری به دیگری انتقال یابد.

پیوند ژنوم یک فرآیندی هست که می تواند فقط در آزمایشگاه صورت بگیرد و تا بحال در طبیعت چنین جیزی رخ نداده است.

از این باکتریهای از نو برنامه ریزی شده ژنتیکی می توان در تولید دارواستفاده کرد و یا اینکه می تواند یک تحولی در کلون کردن حیوانات را بوجود آورد. ویا حتا از آنها در پاکسازی محیطهای کشت آلوده شده توسط مواد سمی استفاده کرد. و شاید این تحقیق بتواند ما را به استفاده سلولهای بنیادی بدون احتیاج به نوع جنینی راهنمایی کند.

اپرون

/ 1 نظر / 5 بازدید
محسن دوستت

سلام عزيزم قربونت مطلب جالب بود