Biotechnological inventions

 حق انحصاري(patents): نوعي حفاظت حقوقي است که از جانب دولت براي اختراعي خاص صادر مي گردد، و به مخترع اجازه انحصاري جهت استفاده صنتعي از آنرا مي دهد.

 1- patent کشوري(ملي): با توجه به قوانين هر کشوري صادر شده و تنها در سطح کشور اعتبار دارد.
 2-patent اروپايي: براي اخذ چنين حق مالکيت فکريي ،بايد در اداره اروپايي patents واقع درشهر Munich به يکي از زبان هاي انگليسي؛فرانسه و يا آلماني ثبت کرد. در نتيجه patent مورد نظر در تمام کشورهايي که قرداد مونيخ را امضا کرده اند داراي اعتبار مي باشند.

/ 0 نظر / 11 بازدید