SINE

gen_04_img0402.jpg

در داخل واحد نسخه برداری، درون اینترونها و منطقه ی ترجمه نشده وجود دارند. ( به استثنای برخی از آنها که درون ژنهای rDNA وارد شده اند).
تقریبن 1-5% hn RNA با خانواده ی SINE (آنهایی که نسخه برداری شده اند ، یا اینکه درون واحد نسخه برداری pol III یافت می شوند و یا آنهایی که دارای پروموتر pol III می باشند) همولگ می باشند.
آنهایی که دارای پروموتر هستند از نوع پروموتر tRNA میباشند و در نتیجه کارایی نسخه برداری SINE ها بستگی به این هم دارد که جایگاه کروموزومی سکانسهای را ایجاد کند که در 5’ قرار گیرد.
SINE های بهتر توصیف شده از خانواده ی Alu I پستانداران اولیه و از خانواده ی B1 متعلق به جوندگان می باشند. سکانسهای Alu در پستانداران واحدهای تکراری DNA می باشند.
مثلن در ژنوم انسانی از 3 تا 5 ضربدر 10 بتوان 5 دفعه تکرار می شوند و 3-6% DNA کلی را شامل می شوند. واحدهای تکراری شامل یک سایت شناسایی آنزیم محدودالاثر AluI میباشند. المنتهای Alu احتمالن از رتروترانسکریپشکن RNA 7SL پروسه شده اقتباس می شود.

اپرون

/ 0 نظر / 11 بازدید